Ewidencja zbiorów i usług na geoportal.gov.pl – Analiza usług Przeglądania WMS.

Ewidencja zbiorów i usług to rejestr prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju do którego zgłaszane powinny być zbiory danych i usługi sieciowe przeglądania, pobierania, wyszukiwania, przetwarzania i uruchamiania usług przestrzennych, które zostały wytworzone dla danych w ramach grup tematycznych określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia poniżej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102011333/O/D20101333.pdf

Ostatnia nowelizacja ww. rozporządzenia wprowadziła obowiązek weryfikacji wpisanych do rejestru usług i zbiorów danych, który został nałożony na głównego geodetę kraju, przy współudziale instytucji zgłaszających zbiory i usługi do ewidencji zbiorów i usług. Przez ostatnie kilka tygodni zaczęto więc uzupełniać informacje o adresach usług w poszczególnych zbiorach danych.

Postanowiłem przyjrzeć się usługom przeglądania WMS, które dotychczas wprowadzono do ewidencji zbiorów i usług. Za pomocą skryptu zaimportowałem całość danych z ewidencji zbiorów i usług dostępnych na stronie i podstronach https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/, a następnie odfiltrowywałem z nich tylko usługi przeglądania (WMS). Otrzymałem listę 1488 adresów usług przeglądania WMS aktualną na dzień 25.01.2019.

Po zaimportowaniu usług odpytałem je masowym zapytaniem getcapabilities w celu pobrania plików metadanych dla tych usług. Okazało się, że kilkanaście z nich zwróciło odpowiedź z serwera z błędem 404 czyli, że nie istnieją pod wskazanym adresem. Lista usług WMS z ewidencji zbiorów i usług geoportalu nie istniejących na dzień 25.01.2018.

W celu szczegółowej analizy usług przetworzyłem pobrane adresy do pliku XML importu definicji usług do środowiska Qgis, który możecie pobrać tutaj. Pozwala on na masowe zaimportowanie definicji WMS do Qgis. Wystarczy użyć polecenia wczytaj w oknie dodawania warstwy WMS.

Z metadanych usług WMS wytworzyłem również warstwę GIS zawierającą zakres przestrzenny dla metadanych usług (format GML, układ WGS84, do otwarcia w Qgis). Niestety, niektóre zakresy przestrzenne zdefiniowane w metadanych usług zawierają błędy wskazując błędne obszary leżące nawet poza Polską. Poprawność zakresów jest ważna ponieważ używane są do wyszukiwania informacji np za pomocą usługi CSW.

W trakcie analizy odpowiedzi z serwerów dla udostępnionych usług niepokojem mogą napawać nieaktualne wersje oprogramowania serwerów z których serwowane są usługi, czy np. używanie przestarzałych interpreterów języka php. Można również odnotować nieaktualne podpisy cyfrowe w niektórych usługach, które powodują wyjątki przy próbie połączenia.

Nie występują również w ewidencji kody rodzaju zasobu określone w rozporządzeniu:

ZIPBZP  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony przez organy administracji właściwe ds. zarządzania  kryzysowego  oraz  bezpieczeństwa  wewnętrznego;
ZIPGM  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony  przez  organy  administracji  właściwe  ds. gospodarki morskiej;
ZIPHM  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony  przez  organy  administracji  właściwe  ds. hydrografii morskiej;
ZIPKD  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji drogowej;
ZIPKK  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji kolejowej;
ZIPKL  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji lotniczej; 
ZIPOZ  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony  przez  organy  administracji  właściwe  ds. ochrony zabytków;
ZIPPT  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony  przez  organy  administracji  właściwe  ds. poczty i telekomunikacji;
ZIPZN  —  zasób  informacji  przestrzennej  gromadzony  przez  organy  administracji  właściwe  ds. gospodarki zasobami naturalnymi;

Oznacza to że ewidencja zbiorów danych i usług przechowuje tylko informacje o niektórych elementach określonych w rozporządzeniu, a pozostałe są do niej systemowo nie zgłaszane.

Miejmy nadzieję że w ramach weryfikacji i prowadzenia ewidencji zbiorów i usług Główny Geodeta Kraju również nad tym problemem się pochyli.