Szkolenia

Oferta szkoleń które prowadzę głównie dla grup zorganizowanych – w razie zainteresowania proszę o kontakt pod tel. 792-883-929 lub ks@geoinformatyka.com.pl w celu ustalenia szczegółów. Każde szkolenie może być modyfikowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

1. XML, GML, XSD – w praktyce w środowisku open source i freeware. – 2 dni.

Warsztaty oparte o oprogramowanie opensource i freeware, które przygotowują do realnej pracy z danymi XML i GML.  Używane technologie i podejście umożliwia praktyczne przetwarzanie plików XML/GML oraz zapewnia wiedzę pozwalającą na zrozumienie zasad postępowania z danymi. Informacje dostępne na blogu stanowią poniżej 20% programu szkolenia.

1. Podstawy języka XML i XML Schema – Struktura i zasady tworzenia plików XML, Stworzenie pliku XML przez użytkowników. Omówienie elementów schematu danych XSD. Wytworzenie przez użytkowników prostego schematu danych XSD. Wizualizacja i analiza schematu XSD na diagramie. Omówienie roli przestrzeni nazw w technologii XML. Xlink – omówienie i tworzenie połączenia danych między danymi XML.

2. GML – zastosowanie, omówienie struktury pliku GML na podstawie schematów danych GML, przekształcenie plików XML użytkowników na plik GML. Wizualizacja plików GML w programie GIS. Zasady łączenia i dzielenia plików GML. Analiza wpływu występowania elementów opcjonalnych w GML dla wymiany danych przez systemy i oprogramowanie GIS.

3. GML w rozporządzeniach geodezyjnych – wizualizacja elementów schematów XSD z rozporządzeń pozwalająca na zrozumienie struktury danych w GML. Identyfikowanie i kontrola połączeń xlink w różnych typach danych. Identyfikowanie elementów schematów danych z rozporządzeń, które mogą stanowić problem we wczytywaniu w systemach GIS. Analizy, łączenie i selekcja dużych plików XML.

4. Pliki XSD i XML/GML – Omówienie roli i zakresu walidacji danych XML/GML za pomocą schematu, walidacja danych XML państwowego zasobu schematem XSD za pomocą narzędzia ETL, analiza i zrozumienie opisów błędów danych wydanych przez walidator po walidacji. Omówienie roli plików XSD przy wczytywaniu danych do systemów GIS. Zalecenia MIG Inspire dla implementacji danych GML w systemach GIS.

5. Harmonizacja danych IIP – omówienie roli identyfikatorów i cyklu życia w trakcie harmonizacji danych. Analiza i kontrola przykładowych danych referencyjnych w gml oraz tworzenie powiązań referencyjnych z kontrolą poprawności na podstawie danych państwowego zasobu. Tworzenie raportów rozbieżności dla danych referencyjnych na podstawie wiązań.

6. Dane GML w GIS. Wczytywanie danych gml do formatów obsługiwanych przez programy GIS (Qgis, Arcgis). Automatyczne łączenie danych na podstawie notacji xlink. Tworzenie słowników dla danych GML na podstawie schematu EAP.

7. Dodawanie słowników i definiowanie wyświetlania typów pól w warstwie wektorowej Qgis. Poprawne tworzenie i edytowanie nowych danych w tym przy użyciu danych pobranych z usługi pobierania. Kontrola topologii danych.

8. Symbolika warstwy, mapy tematyczne, etykiety, ograniczenie wyświetlania danych na podstawie atrybutów, kolejność wyświetlania, zapis warstwy oraz projektu w Qgis. Tworzenie oraz dodawanie symboliki dla istniejących danych gml w Qgis za pomocą biblioteki stylów i plików qml.

9. Tworzenie serii map przy użyciu zaawansowanych ustawień symboliki w Qgis.

2. Przetwarzanie danych LIDAR w środowisku open source. – 1 dzień.

Warsztaty przeznaczone dla uczestników chcących praktycznie przetwarzać dane zawarte w plikach wysokościowych lidar, (format LAS,LAZ, XYZ). Praca głównie w programie SAGA GIS.

1. Ogólny opis technologii skanowania lotniczego
2. Specyfikacja formatu las 1.2 i formatu LAZ
3. Interfejs użytkownika programu SAGA GIS
4. Import pliku las do programu SAGA GIS
5. Informacja o pliku las w programie SAGA GIS
6. Wytworzenie zakresów z plików las z informacjami o plikach.
7. Wizualizacja pliku na podstawie wysokości klasyfikacji rgb intensywności
8. Widok 3d danych
9. Filtrowanie punktów z pliku las na podstawie klasyfikacji
10. Stworzenie NMT, NMPT w postaci grida, export i import do innych formatów
11. Łączenie gridów
12. Tworzenie warstwic, modelu TIN
13. Analizy danych lidar za pomocą modelu grid – roślinność, budynki, wyznaczenie wysokości budynków, obrysu poszczególnych obiektów z klasyfikacji.
14. Nadanie wysokości punktom i liniom na podstawie modelu terenu.
15. Wizualizacja modelu z danych lidar – hillshade, analiza nachylenia, wizualizacja danych w naturalnych kolorach – zapis do plików geotif.
16. Automatyczna analiza błędów na dtm – wykrycie anomalii w danych
17. Analiza widoczności na podstawie NMPT
18. Obliczenie objętości bryły ograniczonej poligonem
19. Automatyzacja przetwarzania danych za pomocą prostych skryptów.
20. Współpraca SAGI z QGIS, wczytanie modelu terenu, tworzenie interaktywnych prezentacji 3D

3. QGIS – szkolenie podstawowe – 1 dzień

Przekrojowe szkolenie podstawowe z QGIS z naciskiem położonym na efektywne wykonywanie zadań praktycznych.

1. Instalacja Qgis w środowisku Windows.
2. Układy współrzędnych i ich ustawianie w programie.
3. Wczytanie różnych rodzajów danych w Qgis (wektorowe,
rastrowe, csv), transformacje między układami.
4. Usługi sieciowe przeglądania i pobierania, omówienie oraz użycie
w Qgis (WMS, WFS)
5. Plik shp – omówienie, ograniczenia formatu, tworzenie oraz edycja
danych w Qgis.
6. Symbolika warstwy wektorowej, mapy tematyczne, definiowanie
opisów na mapie, ograniczenie wyświetlania danych na podstawie
atrybutów, zapis warstwy oraz projektu.
7. Podstawowe analizy na podstawie danych wektorowych – bufory,
łączenie warstw po wspólnym polu, wyszukiwanie i filtrowanie
danych na podstawie atrybutów i związków przestrzennych, łączenie
plików.
8. Wtyczki w Qgis omówienie i użycie.
9. Wydruki w Qgis.

4. Qgis – szkolenia zaawansowane – moduły do wyboru

I. Moduł analizy rastrowe:

  1. Numeryczny model terenu (NMT) – formaty danych, import, łączenie, analizy wysokości na podstawie gridów z NMT, tworzenie warstwic oraz analiza terenu na podstawie NMT.
  2. Nadawanie wysokości i aktualizacja warstw wektorowych na podstawie NMT.
  3. Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) – zastosowanie, analiza widoczności na podstawie NMPT.
  4. Podstawowe przetwarzanie danych lidar – klasyfikacja pliku las, tworzenie NMT i NMPT, analizy obiektów na podstawie danych lidar.
  5. Tworzenie map hipsometrycznych i wizalizacji na podstawie danych wysokościowych.

II. Moduł digitalizacja:

1. Praca z rastrami w Qgis – kalibracja i przetwarzanie rastrów, operacje zwiększające wydajność pracy z rastrami.
2. Zaawansowana digitalizacja – snapowanie, funkcja trace, tryb konstrukcyjny, edycja topologiczna.
3. Analizy, kontrole topologiczne oraz poprawa topologiczna wytworzonych danych wektorowych.

III. Moduł bazy danych w Qgis – podstawy:

1. Plik Geopackage – omówienie formatu, ograniczenia.
2. Importowanie danych do geopackage, ograniczenia, typy danych w Qgis.
3. Język SQL w analizie i aktualizacji danych geoprzestrzennych na podstawie praktycznych przykładów.
4. Tworzenie i użycie widoków oraz łączenie tabel w bazie.

IV. Moduł automatyzacji i przetwarzania danych:

1. Modelarz graficzny – tworzenie i publikowanie modeli przetwarzania danych.
2. Sterownik OGR i GDAL, zastosowanie, ograniczenia, tworzenie prostych skryptów przetwarzania danych wektorowych i rastrowych do wielokrotnego użycia.
3. Import i przetwarzanie danych z plików CAD, pozyskiwanie symboliki z plików CAD do użycia w Qgis.
4. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych z OSM, GML, geokodowanie danych, przetwarzanie danych niestandardowych do użycia w Qgis.

V. Moduł analizy przestrzenne:

1. Narzędzia processingu – omówienie,
2. Analizy przestrzenne dla warstw wektorowych w Qgis – operatory przestrzenne, filtrowanie za pomocą związków przestrzennych, łączenie danych i relacje między obiektami przestrzennymi.
3. Analizy przestrzenne i aktualizacja danych na podstawie złączonych danych.
4. Tworzenie analiz przestrzennych zdefiniowanych przez użytkowników szkolenia.

VI. Moduł Kartografia w Qgis:

1. Symbolika warstw, omówienie sposoby tworzenia i zapisu symboliki oraz etykietowania na prostym przykładzie.
2. Zaawansowane opcje tworzenia stylu warstwy, generator geometrii, tworzenie warunków wyświetlania danych w stylu, kolejność warstw, tworzenie symboliki opartej o dane, generalizacja wyświetlania warstw.
3. Etykietowanie obiektów, tworzenie zaawansowanych etykiet opartych na warunkach, edycja i zapis etykiet.
4. Tworzenie stylu warstw na podstawie specyfikacji technicznej lub rozporządzenia dla zdefiniowanych przez użytkowników szkolenia przykładów.
5. Wydruki, zapis wydruków do różnych formatów, użycie atlasu wydruków.

5. Tworzenie usług sieciowych – GeoServer. Czas trwania 2 dni

1. GeoServer, omówienie i instalacja.
2. Układy współrzędnych i interfejs użytkownika programu.
3. Konfiguracja GeoServera po instalacji.
4. Podstawowe elementy GeoServera – Workspace, Stores, Layers
5. Definiowanie ustawień globalnych usług sieciowych
6. Publikowanie danych za pomocą usług – konfiguracja
7. Symbolika – omówienie, definiowanie symboliki dla warstwy, tworzenie symboli SVG.
8. Warstwy i grupy warstw – publikacja danych.
9. Kafelkowanie warstw – GeoWebCache
10. Zarządzanie użytkownikami i rolami.
11. Zabezpieczenie Geoservera i usług.

Strona o geoinformatyce, gis, xml, lidarze i wszystkim innym